Website is updating! Resellers   Login here

Hợp tác kinh doanh

PHÒNG KINH DOANH

Tại Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Trí

Sales Manager

Di động: 0908.155.151
Hotline:  028.73.0808.78 (#1120)
Email:  tri.nguyen@songtan.vn

Nguyễn Hoàng Phú

Sales Manager

Di động: 0866.834.983
Hotline:  028.73.0808.78 (#1130)
Email:  phu.nguyen@songtan.vn

Tại Hà Nội

Nguyễn Thị Hợi

Sales Manager

Di động: 0983.892.258
Hotline:  028.73.0808.78 (#1213)
Email:  hoi.nguyen@songtan.vn

Tại Đà Nẵng

Nguyễn Thị Việt Hồng

Sales Manager

Di động: 0931.944.931
Hotline:  028.73.0808.78 (#1330)
Email:  hong.nguyen@songtan.vn

PHÒNG MARKETING

Đặng Thiên Long

Maketing Manager

Di động: 0909.477.272
Hotline:  028.73.0808.78
Email:  long.dang@songtan.vn