Hợp tác kinh doanh

PHÒNG KINH DOANH

Tại Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Diệu Liên

Sales Supervisor

Di động: 0326.872.817
Hotline:  028.73.0808.78 (#1110)
Email: lien.nguyen@songtan.vn

Nguyễn Chí Lộc

Sales Supervisor

Di động: 032.998.7497
Hotline:  028.73.0808.78 (#1100)
Email:  loc.nguyen@songtan.vn

Tại Hà Nội

Nguyễn Thị Hợi

REGIONAL SALES MANAGER

Di động: 0983.892.258
Hotline:  028.73.0808.78 (#1213)
Email:  hoi.nguyen@songtan.vn

Trần Thị Loan

SALES MANAGER

Di động:  0947 540 056
Hotline:  028.73.0808.78 (#1200)
Email:  loan.tran@songtan.vn

Nguyễn Đức Quang

Sales Supervisor

Di động: 0947.760.991
Hotline:  028.73.0808.78 (#1200)
Email:  quang.nguyen@songtan.vn

Tại Đà Nẵng

Nguyễn Thị Việt Hồng

SALES MANAGER

Di động: 0931.944.931
Hotline:  028.73.0808.78 (#1330)
Email:  hong.nguyen@songtan.vn